การท่องเที่ยว

จังหวัดตาก ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ กนพ.ที่ 1/2558 ซึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลที่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากหลายปัจจัย คือ เป็นประตูฝั่งตะวันตกของประเทศไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจ (East-West Economic Corridor : EWEC) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจชายแดน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง และเชื่อมต่อสู่ท่าเรือเมาะละแหม่ง รัฐมอญ และกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดตามมติ ครม. เพื่อให้แม่สอดเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนเพราะมีศักยภาพและความพร้อมของเมือง ทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และด้านการท่องเที่ยว เส้นทางเศรษฐกิจ R9 มีระยะทาง 1,450 กิโลเมตร โดยระยะทางที่ยาวที่สุดอยู่ในเขตประเทศไทย มีระยะทาง ประมาณ 950 กิโลเมตร เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย สปป. ลาว และเวียดนาม มีจุดเชื่อมโยงเมืองสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ เมืองเมาะลำไยและเมืองเมียวดี ของประเทศเมียนมา กับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เชื่อมไปยังจังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ของประเทศไทย ต่อไปยังเมืองสะหวันนะเขตและเมืองแดนสะหวันของ สปป. ลาว และเมืองลาวบาว เมืองเว้ เมืองดองฮา และเมืองดานัง ของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ เส้นทาง R9 ในประเทศไทย ยังมีความพร้อมด้านระบบขนส่ง ที่พัก ศูนย์บริการข้อมูล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยว นอกเหนือจากการขนส่งสินค้า ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากสามารถท่องเที่ยวได้ ทั้งในเชิงธรรมชาติ (Natural tourism) และเชิงวัฒนธรรม (Cultural tourism) การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเส้นทาง R9 ส่งผลด้านบวกต่อธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งแบบ Outbound และ Inbound เนื่องจากเป็นเส้นทางการเดินทางทางบก ทำให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจากเมียนมา ไทย ไปยังเวียดนามกลาง สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่เชื่อมโยง ควรมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเมืองชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก และพื้นที่เชื่อมโยง