โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูประโภค

จากโครงการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเชื่อมโยงเมียนมา ไทย สปป.ลาว และ เวียดนาม โดยมีจุดเชื่อมต่อจากฝั่งตะวันตกของภูมิภาคผ่านชายแดนเมียนมา-ไทย คือ เมาะละแหม่ง-เมียวดี (เมียนมา)-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร (ไทย) ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ไปยังแขวงสะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (สปป.ลาว) และผ่านออกชายแดนลาว-เวียดนามที่เมืองลาวบาวและมุ่งตรงไปสู่ฝั่งตะวันออกของภูมิภาคเข้าสู่เมืองเว้และไปสิ้นสุดที่เมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองท่าอันดับ 3 ของเวียดนาม หากมองในมุมมองทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เส้นทางดังกล่าวนับว่าเป็นเส้นทางที่มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมการขนส่งสินค้าจากทะเลอันดามันออกสู่ทะเลจีนใต้และนั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ดึงดูดความสนใจของทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมารวมไปถึงนักลงทุนต่างชาติ ในส่วนของประเทศไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันตกสุด ของประเทศไทยบนเส้นทางสาย EWEC ในทำนองเดียวกัน เมืองเมียวดีถูกจัดเป็นหนึ่งในเมืองชายแดนที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านด้านตะวันออกสุดของเมียนมาที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยเมื่อพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองทั้งสองประกอบกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงทำให้อำเภอแม่สอดและเมืองเมียวดีได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันขยายตัวของการค้าข้ามแดน (Cross Border Trade) จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่เป็นเขตการค้าเป็นจุดยุทธศาสตร์ในเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นด่านชายแดนที่มีการข้ามพรมแดนไปมาอย่างคล่องตัวทั้งพ่อค้า นักธุรกิจรวมไปถึงแรงงานรายวัน ขณะที่เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ได้ริเริ่มโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษไปบ้างแล้วหากแต่ขาดความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสาธารณสุข การศึกษา การกำจัดขยะ การสื่อสาร การจัดการน้ำ ระบบพลังงาน และการคมนาคม ทางฝั่งแม่สอดก็มีแนวคิดใน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นกันแต่สำหรับฝั่งไทยแม้จะไม่มีปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ก็พบอุปสรรคทางการเมือง ที่ทำให้โครงการดังกล่าวล่าช้ามาเป็นเวลากว่า 10 ปี ถึงแม้รัฐบาลไทยจะประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดตากยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการสร้างอำเภอแม่สอด ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนเมืองเมียวดี (เมียนมา) ซึ่งทั้งหมดทำให้เกิดคำถามในการศึกษานี้ว่าการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ว่ามีปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน ในด้านใด เส้นทางเชื่อมโยงของ EWEC ได้ผ่านเขตจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหารซึ่งย่อมส่งผลกระทบทั้ง ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม และประชาชนโดยตรง ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงการเติบโตของฐานการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดบนแนว EWEC